"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.



Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

















 

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Księga Wyjścia 34,4b-6.8-9.
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana.
Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność
Natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon,
mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Księga Daniela 3,52.53.54.55.56.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.
chwalebne i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały. 
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa.
uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie 
który na Cherubach zasiadasz.
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
pełen chwały i wywyższony na wieki.



Drugi list do Koryntian 13,11-13.
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkim!

Ewangelia wg św. Jana 3,16-18.
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.



Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum




Komentarz do Ewangelii : Św. Efrem
„Jeden Bóg, jeden Pan, w trzech osobach i w jednej naturze” (wstęp)



 
©Evangelizo.org 2001-2017